KATEDRA HISTORII ARCHITEKTURY, SZTUKI I TECHNIKI ZAPRASZA NA SEMINARIUM

KATEDRA HISTORII ARCHITEKTURY, SZTUKI I TECHNIKI

ZAPRASZA NA SEMINARIUM

dr inż.arch. Aleksandry Marcinów

Temat: Bodo Ebhardt i jego zamki.

Seminarium odbędzie się  12.06.2018r  (wtorek)

godz. 11:00 sala 108 bud. E-5

ZAPRASZAMY

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł ŚP Profesor Stefan Müller

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 28 lutego 2018 roku odszedł

 ŚP Profesor Stefan Müller

Wybitny teoretyk architektury, twórca i nauczyciel akademicki, pedagog, mistrz wielu pokoleń architektów.

Jego odejście jest niezwykle bolesną stratą dla społeczności akademickiej i środowisk twórczych Wrocławia.

Stefan Janusz Müller urodził się 15 maja 1934 roku we Lwowie. W trakcie studiów podjętych w roku 1951 na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej rozpoczął, w roku 1954, pracę we wrocławskim „Miastoprojekcie”, jako, kolejno, asystent Romana Tunikowskiego – uczestnicząc w projektowaniu placu Tadeusza Kościuszki, projektant – w latach 1954-64, oraz – generalny projektant – w latach 1974-78. W maju 1959 roku ukończył studia magisterskie. Pracę dyplomową p.n. Kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Częstochowie wykonał pod kierunkiem Profesora Andrzeja Frydeckiego.

Od samego początku swej działalności twórczej wiąże pole zawodowe architekta-projektanta i urbanisty z bardzo szeroką refleksją teoretyczną oraz, w konsekwencji, pracą pedagoga. Pracę naukową rozpoczął w roku 1967, początkowo jako asystent Profesora Andrzeja Frydeckiego w Katedrze Architektury Monumentalnej Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, później zaś jako adiunkt. W roku 1971 obronił rozprawę doktorską. W roku 1972 rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta w Instytucie Historii Architektury Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej, w którym prowadził działalność naukową i dydaktyczną, aż do przejścia na emeryturę w roku 2005. W roku 1997 został mianowany profesorem nadzwyczajnym Politechniki Wrocławskiej.

Szczególny obszar zainteresowań Profesora stanowiły interakcje architektury współczesnej z pejzażem kulturowym i kontekstem historycznym, i po wtóre splot relacji zachodzących między kulturą, sztuką i architekturą. W granicach tego pola usytuowana jest szeroko rozumiana ochrona zabytków. Położył wielkie zasługi przy tworzeniu na Wydziale Architektury specjalności Ochrona Zabytków.

Profesor Stefan Müller prowadził, w trakcie swej pracy pedagogicznej, szereg przedmiotów projektowych i teoretycznych o charakterze autorskim, cechujących się wybitnie intelektualnym charakterem.  Należą do nich, między innymi, Historia Architektury Polskiej po 1944 roku, Architektura Symboliczna, Projektowanie architektoniczne, Współczesna forma w krajobrazie, Wybrane zagadnienia architektury aktualnej, w końcu – reaktywowana przez Profesora po wielu latach Architektura monumentalna. Jego działalność pedagogiczna była głęboko doceniana przez studentów, zaś prowadzone zajęcia cieszyły się ogromną popularnością.

Dorobek twórczy Profesora Stefana Müllera jest olbrzymi i budzi głębokie uznanie. Jest autorem stu trzydziestu ośmiu projektów architektonicznych, w tym około pięćdziesięciu zrealizowanych, trzydziestu prac konkursowych, z których wiele zostało nagrodzonych i wyróżnionych. Wiele z nich odzwierciedla, bądź stanowi reperkusję, podejmowanego przez ich Autora szerokiego dialogu ze sztuką, ze szczególnym podkreśleniem sztuki konceptualnej. Dialog ten, odzwierciedlony w autorskiej ideiArchitektury Intencjonalnej, realizował się, między innymi, w dwu wrocławskich interdyscyplinarnych Międzynarodowych Wystawach Architektury IntencjonalnejTerra 1 i Terra 2, cieszących się wręcz entuzjastyczną recepcją.

Profesor Stefan Müller był ich pomysłodawcą, twórcą i komisarzem. Działania te ucieleśniają się zarówno w projektach intencjonalnych (chociażby Terra X), jak i w pracach teoretycznych Autora, stanowiąc w konsekwencji osnowę jego pracy pedagogicznej.

Profesor Stefan Müller był, począwszy od roku 1959, aktywnym członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich, Stowarzyszenia Urbanistów Polskich oraz Komisji Urbanistyki i Architektury oddziałów PAN we Wrocławiu i w Krakowie. Dwukrotnie był prezesem Oddziału Wrocławskiego SARP. Pełnił funkcje przewodniczącego Kolegium Sędziów Konkursowych SARP w latach 1967-82, członka zarządu Głównego SARP oraz Zespołu Koordynacyjnego Zarządu Głównego SARP w latach 1970-81. Był również członkiem Rady Programowej czasopisma „Architektura”, Ośrodka Sztuki Biura Wystaw Artystycznych, Rady Muzealnej Muzeum Architektury we Wrocławiu, Społecznego Komitetu Panoramy Racławickiej we Wrocławiu oraz Komisarzem Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA. W latach 1990-1992 sprawował urząd Architekta Miasta Wrocławia i Dyrektora Wydziału Architektury i Geodezji Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Profesor Stefan Müller – mistrz i wychowawca wielu pokoleń architektów jest jedną z tych osób, dzięki którym macierzysty Wydział Architektury oraz Instytut Historii Architektury Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej uzyskiwały wyjątkową dystynkcję wśród innych, nie tylko polskich, szkół architektury.

 

Z głębokim żalem żegnamy ŚP Prof. dr. hab. inż. arch. Wandę Kononowicz

Z głębokim żalem żegnamy

ŚP

Prof. dr. hab. inż. arch.

Wandę Kononowicz

Wybitnego historyka architektury, wspaniałego nauczyciela akademickiego, wychowawcę wielu pokoleń studentów, która

z pasją zajmowała się zarówno pracą badawczą jak i dydaktyczną,

korzystaliśmy przez lata z Jej wiedzy i czasu

 

22 lutego 2018 r. zmarła prof. dr hab. inż. arch. Wanda Kononowicz – architekt, absolwentka i od 1965 do 2012 pracownik naukowy – dydaktyczny Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, od 1999 kierownik Zakładu Historii Teorii Architektury i Urbanistyki Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskała w zakresie architektury i urbanistyki w 1998 broniąc rozprawy pt. Wrocław. Kierunki rozwoju urbanistycznego w okresie międzywojennym, w 2009  uzyskała  tytuł profesora , wykładowca na Podyplomowych Studiach Ochrony Dziedzictwa Kulturowego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, od 2012 związana z Uniwersytetem Zielonogórskim, gdzie była kierownikiem Katedry Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Prowadziła wykłady z historii budowy miast, urbanistyki współczesnej i rewaloryzacji zespołów urbanistycznych; promotor 7 prac doktorskich i wielu dyplomowych, kierowała kilkunastoma pracami badawczo-naukowymi dotyczącymi przeważnie architektury i urbanistyki XIX i XX wieku.

Profesor Wanda Kononowicz była wychowawcą wielu pokoleń architektów, z pasją zajmowała się zarówno pracą badawczą jak i dydaktyczną.

Była członkiem Sekcji Historii Architektury i Urbanistyki oraz Ochrony Zabytków PAN, Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Polskiej Sekcji DOCOMOMO oraz Międzynarodowego Komitetu Naukowego ds. Urbanistyki DOCOMOMO, SARP oraz TUP.

Autorka fundamentalnych publikacji i prac studialnych związanych z urbanistyką i osiedlami mieszkaniowymi Wrocławia XIX w. i pierwszej połowy XX w., m.in.: Przemiany formy urbanistycznej Wrocławia w XIX i na początku XX wieku (praca doktorska 1974); Z problemów urbanistyki dwudziestolecia międzywojennego – osiedle ogrodowe Sępolno we Wrocławiu (1991), Ewolucja osiedla mieszkaniowego we Wrocławiu okresu Republiki Weimarskiej – Księże Małe (1955), Pierwszy plan generalny Wrocławia i początki kompleksowego projektowania urbanistycznego (1955), Wrocław – kierunki rozwoju urbanistycznego w okresie międzywojennym (1997); Studium historyczno- urbanistyczne Wrocławia. z wytycznymi konserwatorskimi (1997), 57 haseł w Encyklopedii Wrocławia (2000), Mieszkalnictwo osiedlowe Wrocławia w okresie III Rzeszy (2005), hasła i 2 eseje w Leksykonie Architektury WrocławiaRozwój urbanistyczny Wrocławia i planowanie w latach 1850-1914 oraz Rozwój urbanistyczny i polityka mieszkaniowa Wrocławia w okresie Republiki Weimarskiej (2011).

Autorka konserwacji i rozbudowy dworca kolei wrocławsko-trzebnicko-prusickiej we Wrocławiu (1982; z mężem Tomaszem).

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła dr hab. inż. arch. JADWIGA SŁAWIŃSKA

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 2 lutego 2018 r. zmarła

dr hab. inż. arch.

JADWIGA SŁAWIŃSKA

Profesor Politechniki Wrocławskiej

wieloletni pracownik Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki

Wydziału Architektury

Jadwiga Sławińska urodziła się 20 czerwca 1927 r. w Łodzi. W roku 1955 ukończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, a w roku 1959 studia filozoficzne na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, pisząc pracę magisterską pod opieką Profesora Władysława Tatarkiewicza. W roku 1965 uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem Profesora Tadeusza Broniewskiego.

Centralnym punktem zainteresowań naukowych Pani Profesor Jadwigi Sławińskiej była zawsze integracja estetyki filozoficznej oraz refleksji metodologicznej nad sztuką z estetycznymi aspektami twórczości projektanckiej. Temu zagadnieniu poświęciła także swoją habilitację obronioną na Politechnice Wrocławskiej w 1973 roku. Dorobek naukowy Pani Profesor obejmuje ponad 60 prac. Sprawowała także opiekę nad kilkunastoma doktoratami.

Od roku 1969 do chwili przejścia na emeryturę w 2002 roku była zatrudniona w Instytucie Historii Architektury, Sztuki i Techniki na Wydziale Architektury, kolejno jako adiunkt, docent, a od roku 1990 jako profesor nadzwyczajny PWr. W roku 2008 Rektor Uczelni nadał jej tytuł Honorowego Profesora Politechniki Wrocławskiej.

Wielkim wkładem Profesor Jadwigi Sławińskiej w rozwój naszej Uczelni jest program „humanizacji studiów technicznych”, w którego ramach stworzyła i realizowała ogólnouczelniane wykłady „Historia kultury”, co pozwoliło odejść od obowiązkowej wówczas indoktrynacji, obejmującej prawie wszystkie przedmioty humanistyczne.

Trwałą zasługą Pani Profesor są również wprowadzone przez Nią w latach 70. ubiegłego wieku zajęcia z dyscyplin tak istotnych dla przyszłego architekta, jak „Architektura współczesna” i „Estetyka”. Jej autorski program dydaktyczny „Estetyka” konsoliduje antyczne i współczesne teorie filozoficzne, koncepcje religijne, sposoby postrzegania piękna i różnorodne postawy twórcze na przestrzeni dziejów z elementami historii sztuki i architektury. Jest on kontynuowany do dzisiaj przez jej uczniów i wychowanków.

Pani Profesor Jadwiga Sławińska była osobą, która pod wieloma względami wyprzedziła swoją epokę, a Jej wkład w dzieło budowania wysokiego poziomu naukowego i autorytetu naszej Uczelni jest niezaprzeczalny i trwale obecny poprzez jej uczniów i wychowanków kontynuujących jej misję.

Katedra Historii Architektury, Sztuki i Techniki Zaprasza na Seminarium

Katedra Historii Architektury, Sztuki i Techniki Zaprasza na Seminarium

w dniu 21.11.2017 o godz. 12:45 w sali 108 E5

Archeologia i turystyka w Parku Narodowym Machu Picchu

gościem specjalnym będzie Pan

Miguel Zamorra – Dyrektor Administracyjny Parku Machu Picchu

Słowo wstępne wygłosi

Jacek Kościuk – Kierownik Laboratorium Skanowania i Modelowania 3D.

Seminarium w języku angielskim.

 

KATERDRA HISTORII ARCHITEKTURY, SZTUKI I TECHNIKI ZAPRASZA NA SEMINARIUM

KATEDRA HISTORII ARCHITEKTURY, SZTUKI I TECHNIKI 

ZAPRASZA NA SEMINARIUM

mgr Eugeniusza Zawałym

pod tytułem: ‘’SANKTUARIA NA GÓRNEJ KONDYGNACJI W ZESPOŁACH CERKIEWNYCH PODKARPACIA.’’

PROMOTOR: Prof. Gosztyła

Seminarium odbędzie się 24.10.2017r (wtorek)

godz. 12:45 sala 108 bud. E-5

ZAPRASZAMY

KATERDRA HISTORII ARCHITEKTURY, SZTUKI I TECHNIKI ZAPRASZA NA SEMINARIUM

KATERDRA HISTORII ARCHITEKTURY, SZTUKI I TECHNIKI

ZAPRASZA NA SEMINARIUM

 

Dr inż.arch. Hanny Golasz-Szołomickiej

oraz

Dr inż. Jerzego Szołomickiego

 

Temat: Wybrane wieżowce Kataru.

Seminarium odbędzie się  20.06.2017r  (wtorek)

godz. 12:45 sala 306 bud. E-5

ZAPRASZAMY

KATERDRA HISTORII ARCHITEKTURY, SZTUKI I TECHNIKI ZAPRASZA NA SEMINARIUM

KATEDRA HISTORII ARCHITEKTURY, SZTUKI I TECHNIKI

ZAPRASZA NA SEMINARIUM

 doktorantki

Marty Pakowskiej

temat: Skaner i modelowanie 3D jako metoda inwentaryzacji i rekonstrukcji reliktów zabytków architektonicznych i archeologicznych.

Seminarium odbędzie się  23.05.2017r  (wtorek)

godz. 12:45 sala 306 bud. E-5

ZAPRASZAMY

Zapraszamy na Seminarium Katedry Historii Architektury, Sztuki i Techniki K7

KATEDRA HISTORII ARCHITEKTURY, SZTUKI I TECHNIKI

ZAPRASZA NA SEMINARIUM

Dr  Marii Legut-Pintal

oraz

p. Kasper Hasnus

 

Temat: Dokumentacja architektury przy pomocy zdalnie pilotowanych systemów latających.

Seminarium odbędzie się  04.04.2017r  (wtorek)

godz. 12:45 sala 306 bud. E-5

Katedra Historii Architektury, Sztuki i Techniki zaprasza