Prof. dr hab. Janusz L. Dobesz

janusz.dobesz@pwr.edu.pl

 

• 1970-1974 studia Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski
• 1974, mgr historii sztuki (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii Sztuki)
• 1978, doktor nauk technicznych (Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki)
• 2000, doktor habilitowany nauk technicznych (Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury)
• 2002, profesor nadzwyczajny Politechniki Wrocławskiej
• 15 lipca 2011 r. otrzymał tytuł profesora nauk technicznych od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Osiągnięcia zawodowe:

Publikacje:

Modernistyczna architektura Wrocławia z epoki III Rzeszy, w: Architektura pierwszej połowy XX wieku i jej ochrona w Gdyni i w Europie, Materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Modernizm w Europie – Modernizm w Gdyni. Architektura 1.–połowy XX w. i jej ochrona. Modernizm in Europa – Modernizm in Gdynia. First half of the 20th-century architekture and its preservation, Gdynia, 24-26.09.2009, Urząd Miasta Gdyni,  Gdynia 2011, s. 115-122
•  Architektura III Rzeszy, w: Leksykon architektury Wrocławia, Wrocław 2011, s. 121-128, oraz 9 haseł Leksykonu.
•  Żeliwne płyty drogi krzyżowej z Grodkowa, w: Dawne i nowsze odlewnictwo w Polsce – wyroby żeliwne i inne, Toruń 2011, s. 31-32.
Żeliwne kartki noworoczne, w: Nie tylko o pocztówkach. Szkice dedykowane Profesorowi Pawłowi Banasiowi, Korporacja Polonia,
Warszawa-Wrocław 2011, s. 150-154
• Wrocław pod znakiem swastyki (1933-1945), w: Polis – Urbs – Metropolis, Materiały LIX Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Lublin, 25-26 listopada 2010, Warszawa SHS 2011, s. 273-286
•  Historyk sztuki – zawód, posłannictwo czy hobby? w: Historia sztuki dzisiaj. Materiały LVIII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Poznań 19-21 listopada 2009, Warszawa 2010, s.19-28.
•  Zabytek dzisiaj, problemy ochrony, w: Wobec zabytku… tradycje i perspektywy postaw. Studia dedykowane pamięci prof. Jerzego Remera, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, s. 98-108.
•  Kontakte mit Wrocław ab 1989, w: Dunkel’s Geheimnis. Joachim Dunkel. Texte zu Leben und Werk, hrsg. Von Rosemarie & Konrad Donhuijsen, Verlag Willmuth Arenhövel, Berlin 2010, s. 237-240.
•  The Town Hall in Szczytno (1936-1937), w: “Architectus” 2009, Nr 1-2 (25-26), s. 45-52.
•  Sztuka i władza – wrocławska architektura władzy w XIX i XX w., w: Sztuka w kręgu władzy. Materiały LVII Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, poświęconej pamięci Profesora Szczęsnego Dettloffa (1878-1961) w 130. rocznicę urodzin, Warszawa 2009, s. 395-408.
Dom polski, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008
• Adam Bujak (fotografie), Janusz L. Dobesz (pomysł i tekst), Polska. Dom tysiącletniego narodu, wyd. Biały Kruk, Kraków, 2007 (wyd. II)
• Die Schlossanlage Koppitz (Kopice) mit Gutshof und Park. Założenie rezydencjonalnez folwarkiem i ogrodem w Kopicach, w: Landgüter in den Regionem des gemeinsames Kulturerbes von Deutschen und Polen – Entstehung, Verfall und Bewahrung. Beiträge der 12. Tagung des Arbeitskreises deutscher und polnischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger in Będlewo, 30. September – 4. Oktober 2005, Warszawa 2007, s. 207-214.
• Anonimowość – cecha rzeźbiarskiej dekoracji wrocławskiej architektury dwóch ostatnich stuleci, w: Rozum i rzetelność są wsparciem jedynym. Studia z historii sztuki ofiarowane Ewie Chojeckiej, red. Barbara Szczypka-Gwiazda, Katowice 2006, s. 123-130.
• Architektura wrocławskich dworców kolejowych, w: Wrocławskie dworce kolejowe, (red.) Maria Zwierz, Wrocław 2006, s. 15-34.
• Breslauer Schulbauten und Weisenhäuser aus den Jahren 1933-1945, w: Breslauen Schulen. Geschichte und Architektur, (red.)Maria Zwierz, Wrocław/Breslau 2005, s. 231-236.
• Ochrana památek v Ostravĕ z polsko pohledu ─ analogie a rozdily, w:”Složitosti a rozpory”Moderni Architektury a jeji památkové ochrany. Sbornik přispĕvků.  Seminář s mezinárodni účasti, Ostrava, 7.-8. záři 2005, Státni Památkoý Ústav v Ostravĕ, Ostrava 2005, s. 21-26.
• Der Umgang mit den Bauten aus der NS-Zeit In Polen, w: Die Schleifung: Zerstörung und Wiederaufbau historischer Bauten in Deutschland und Polen,(red.) Dieter Bingen, Hans-Martin Hinz, (Materiały z deutsch — polnischer Workshop; organizacja: Deutsches Historisches Museum, Berlin, Deutsches Polen-Institut, Darmstadt, Polnisches Institut, Leipzig), Wiesbaden 2005, s. 188-196.
• Wrocławska architektura spod znaku swastyki na tle budownictwa III Rzeszy, Wrocław 2005(wyd. II)
• Wybrane zagadnienia historii architektury XX wieku, w: Nie tylko zamki. Szkice ofiarowane profesorowi Jerzemu Rozpędowskiemu w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin, Wrocław 2005, s. 329-337.
• Der Umgang mit dem Bau- und Kunsterbe als Spiegel der polnisch-deutschen und polnisch-russischen Beziehungsgeschichte, w: Neue Staaten — neue Bilder? Visuelle Kultur im Dienst staatlicher Selbstdarstellung in Zentral- und Osteuropa seit 1918, (red.) Arnold Bartetzky, Marina Dmitrieva, Stefan Troebst, Böhlau Verlag Köln Weimar Wien, 2005, s. 300-308.

Konferencje międzynarodowe:

• XI.2011 Katowice, 19. Konferencja Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów, Paradygmat innowacji – dziedzictwo kulturowe na obszarach przemysłowych Niemiec i Polski, referat: Zabytki techniki wodociągowej na terenie dawnego województwa wrocławskiego
• 24-26.IX.2009 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa,  Modernizm w Europie – Modernizm w Gdyni, Architektura 1. połowy XX w. i jej ochrona. Modernizm in Europe – Modernizm in Gdynia, First half of the 20th-century architecture and its preservation, referat: Modernistyczna architektura Wrocławia z epoki III Rzeszy
• 24-28.V.2006 Koldewey-Gesellschaft. 44. Tagung für Ausgra bungswissenschaft und Bauforschung vom 24.bis 28. Mai 2006 in Wrocław/Breslau, referat: NS-Architektur in Breslau
• 30.09 – 4.10.2005, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Majątki ziemskie na obszarze wspólnego dziedzictwa polsko-niemieckiego – problemy rozwoju, degradacji i konserwacji (Landgüter In den Regionem des gemeinsamen Kulturerbes von Deutschen und Polen – Entstehung, Verfall und Bewahrung), referat: Założenie rezydencjonalne z folwarkiem i ogrodem w Kopicach (Die Schlossanlage Koppitz (Kopice) mit Vorwerk und Park
• 7-8.09.2005, Národni Památkový Ústav, Územni Odborné Pracovištĕv Ostravĕ, międzynarodowe seminarium „Složitosti a rozpory” moderni architektury a její památkové ochrany, referat: Ochrona zabytków w Ostrawie oglądana z Polski – analogie i różnice

Konferencje krajowe:

• 25-26.XI.2010 Lublin, LIX Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki, polis – urbs – metropolis, referat: Wrocław pod znakiem swastyki (1933-1945)
• 23-24 kwietnia 2010 Toruń, Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, XI konferencja z cyklu Rzemiosło artystyczne wzornictwo w Polsce, Dawne i nowsze odlewnictwo w Polsce – wyroby żeliwne i inne, referat: Żeliwne płyty drogi krzyżowej z Grodkowa
• 4-5 grudnia 2009, Toruń, Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział w Toruniu, Konferencja naukowa w 30-lecie śmierci Profesora Jerzego Remera Wobec zabytku… Tradycje i perspektywy postaw, ref. Zabytek dzisiaj, problemy ochrony (w druku)
• 19-21 listopada 2009, Poznań, LVIII Ogólnopolska Sesja Naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Historia sztuki dzisiaj, ref. Historyk sztuki – zawód, posłannictwo czy hobby? (w druku)
• 15 maja 2009, Kraków, Festiwal Nauki, Wystąpienie w panelu „Przestrzeń”, ref. „Przestrzeń” (w druku)
• 13-15 listopada 2008, Toruń, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Toruński i Zarząd Główny, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK, Wydział Teologiczny UMK, Sztuka w kręgu władzy; referat Sztuka i władza – wrocławska architektura władzy w XIX i XX w. (w druku)
• grudzień 2006, Katowice, Zakład Historii Sztuki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Górnośląski, Muzeum Śląskie w Katowicach, Środowisko twórcze. Propaganda –Agitacja – Reklama; referat: Wrocław – pogłębienie tradycji (w druku)

Przynależność do organizacji:

• SHS (Stowarzyszenie Historyków Sztuki)
• DOCOMOM
• ICOMOS
• Rada Ochrony Zabytków przy Urzędzie Ochrony Zabytków w Ostrawie (Czechy)
• Sekcja Historii Architektury i Ochrony Zabytków Komisji Architektury i Urbanistyki Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
• OFERTA NAUKOWO – BADAWCZA
• Historia architektury XIX i XX w., architektura ustrojów totalitarnych (III Rzesza, komunizm)