dr inż. arch. Alena Kononowicz

alena.kononowicz@pwr.edu.pl

Wykształcenie:

• Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
Praca dyplomowa pt.: „Rewaloryzacja osiedla Brochów” , wykonana w 2002 roku, pod kierunkiem Prof. zw. dr hab. Grażyny Balińskiej, na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Nagrody za Pracę dyplomową:

• Nagroda w Międzynarodowym konkursie im. Prof. Jana Zachwatowicza za najlepsze prace dyplomowe wyższych uczelni na temat studiów i rewaloryzacji obiektów i zespołów zabytkowych ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej w 2002 roku., organizowana dorocznie przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków ICOMOS, grudzień 2002r.

• Nagroda Ministra Infrastruktury Departamentu Architektury i Budownictwa w konkursie na prace dyplomowe, doktorskie, habilitacyjne i publikacje w 2002 r., kwiecień 2003r.

Działalność naukowa i dydaktyczna

Publikacje:

1. A. Kononowicz, Wczoraj miasto – dziś peryferyjne osiedle Wrocławia. Przyczynek do badań nad siecią osadniczą Dolnego Śląska na przykładzie Brochowa, Psiego Pola i Leśnicy, (w:) Wybrane wyniki badań nad miejską siecią osadniczą Dolnego Śląska, praca zbiorowa pod redakcją Eugeniusza Bagińskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004, s.151-161. ISBN 83-7085-766-3.

2. A. Kononowicz, Urbanistyka i architektura kolejarskiego osiedla Brochów we Wrocławiu, (w:) , Obiekty kolejowe w Polsce. Układy przestrzenne, architektura, elementy techniki,  redakcja naukowa: Witold Czarnecki, Marek Proniewski, Wyd. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania  w Białymstoku, Białystok 2005, s. 295-306.  ISBN-83-87256-81-1.

3. A. Kononowicz, Wrocławskie Psie Pole na kartach historii i w opinii swoich mieszkańców, „Architectus”  nr 1(19) 2006, s. 85-97. ISSN 1429-7507.

4. A. Kononowicz, Przemiany w zagospodarowaniu dawnych miast włączonych w strukturę Wrocławia (w:) Urbanistyka w działaniu. Teoria i praktyka, II Kongres Urbanistyki Polskiej, Wrocław, 6-8 września 2006, pod redakcją Tomasza Ossowicza i Tadeusza Zipsera, Biblioteka urbanisty 9, Wyd. Urbanista, Warszawa 2006, s. 399-409. ISBN 83-89649-13-6.

5. A. Kononowicz, Rewitalizacja zespołu pałacowo folwarcznego z parkiem we wrocławskim osiedlu Brochów, (w:) , Problemy rewitalizacji w gospodarce przestrzennej XXI</x> wieku,  redakcja naukowa: Witold Czarnecki, Wyd. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania  w Białymstoku, Białystok 2006, s. 143-150.  ISBN-83-60432-04-X.

6. A. Kononowicz, Psie Pole – rozwój urbanistyczny w 1. połowie XX wieku, (w:) Osiedla Wrocławia Nr 2: Psie Pole.  900 lat Psiego Pola, pod red. nauk. Haliny Czarnieckiej – Kołodziej,  Wrocław, Psie Pole czerwiec – wrzesień 2009, s. 32 -43.

7. A. Kononowicz,  Hasło nr 977: Dawne osiedle Psie Pole – ul. Majora Jana Piwnika-Ponurego, (w:) Leksykon architektury Wrocławia, praca zbiorowa, red. R. Eysymontt, J. Ilkosz, A. Tomaszewicz, J. Urbanik, Wyd. Via Nova, Wrocław 2011, s. 853-854. ISBN 978-83-60544-889-1.

Konferencje:

1. Konferencja  Naukowa pt.: Przywracanie wartości przestrzennych i użytkowych istniejącej strukturze urbanistycznej ; Organizatorzy: Urząd Gminy i Miasta Nowogrodziec, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej; patronat Wojewódzkiej Służby Ochrony Zabytków we Wrocławiu /Delegatura w Jeleniej Górze. Nowogrodziec –   21-22 listopada 2003.

Referat: A. Kononowicz, „Z problemów rewaloryzacji zabytkowych zespołów urbanistycznych osiedla Brochów we Wrocławiu”. 

2. Ogólnopolska Konferencja Naukowa,  pt. Architektura kolejowa,  zorganizowana przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok – maj 2005.

Referat: A. Kononowicz, Urbanistyka i architektura kolejarskiego osiedla Brochów we Wrocławiu.

3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa,  pt. Problemy rewitalizacji w gospodarce przestrzennej XXI</x> wieku,  zorganizowana przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok – maj 2006

Referat: A. Kononowicz, Rewitalizacja zespołu pałacowo folwarcznego z parkiem we wrocławskim osiedlu Brochów

4. II Kongres Urbanistyki Polskiej,  pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Wrocław, 6-8 września 2006. Organizatorzy:  Towarzystwo Urbanistów Polskich, Prezydent Wrocławia; współorganizatorzy: Urząd Miejski Wrocławia, Zarząd Województwa Dolnośląskiego, Izba Urbanistów, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski.

Referat: A. Kononowicz, Przemiany w zagospodarowaniu dawnych miast włączonych w strukturę Wrocławia.

5. Sesja Naukowa pt.: Osiedla Wrocławia Nr 2: Psie Pole.  900 lat Psiego Pola, pod patronatem Gminy Wrocław, Stowarzyszenia Wrocław za Widawą, Dolnośląskiego Forum Integracyjnego. Wrocław, Psie Pole czerwiec – wrzesień 2009.

Referat: A. Kononowicz, Psie Pole – rozwój urbanistyczny w 1. połowie XX wieku.

Granty:

Wewnętrzny roczny grant promotorski (2005).

Działalność dydaktyczna:

Od 2002 r. prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach: Gospodarka Przestrzenna, Architektura i Urbanistyka oraz na Specjalizacji Ochrona Zabytków.

Zajęcia seminaryjne:

Historia Budowy Miast I, II
Historia Urbanistyki 1, 2
Socjologia Miasta (2003, 2004)

Prowadzone zajęcia projektowe:

Studium Uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego  w Katedrze Planowania Przestrzennego(2004)
Planowanie Miast w KPP (2004)
Rewaloryzacja zespołów urbanistycznych (2006, 2008, 2011)