Detal w architekturze zabytkowej.

Prowadzący: dr inż. arch. Agnieszka Gryglewska

Cele zajęć (efekty kształcenia): Zapoznanie studentów z historią detalu architektonicznego i ornamentu, ich formą, kolorem i technologią na przestrzeni wieków, z warsztatem: architekta, dekoratora i rzemieślnika. Umiejętność zebrania dokumentacji archiwalnej oraz wykonania projektu detalu w budynku zabytkowym.

Opis: Zebranie dokumentacji archiwalnej (projektowej i ikonograficznej), literatury oraz materiału porównawczego dotyczących wybranego tematu; sformułowanie wniosków konserwatorskich. Przygotowanie w niezbędnym zakresie materiałów do wykonania projektu: przerys z dokumentacji archiwalnej, wykonanie inwentaryzacji pomiarowej elewacji lub wnętrza budynku oraz istniejących detali. Wykonanie projektu dwóch detali – współczesnego oraz rekonstrukcji detalu historycznego dla tego samego budynku (np. portalu, bramy, stolarki drzwiowej lub okiennej, detali dekoracji elewacji, lukarny z pokryciem dachu i opierzeniami, witryny sklepowej, szczytu, wieży, schodów, ogrodzenia, itp.) w skali i zakresie projektu wykonawczego.

Warunki zaliczenia: Obecność na zajęciach projektowych, zaliczenie projektu i samodzielnie wykonanego szkicownika.