Inwentaryzacja Architektoniczno-Konserwatorska

Inwentaryzacja Architektoniczno-Konserwatorska

Prowadzący: dr inż. arch. Teresa Dziedzic , dr inż. arch. Aleksandra Brzozowska-Jawornicka

Rok: I – studia II stopnia na kierunku AiU, spec. Architektura i Ochrona Zabytków, Semestr: 1

Wstępne wymagania: Zaliczenie wszystkich kursów projektowych, poprzedzających przedmiot.

Opis kursu: Kurs prowadzony w formie zarówno wykładów jak i zajęć projektowych. Studenci będą mogli nauczyć się wykonywania inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej oraz wstępnie formułować wytyczne do programu konserwatorskiego opracowywanego zabytku.  Dodatkowo studenci poznają podstawowe techniki pomiaru detalu i prostych układów przestrzennych oraz wykorzystania w inwentaryzacji metod fotografii, fotogrametrii i modelowania 3D. Studenci będą mieli też możliwość zapoznania się z działalnością Laboratorium Skanowania i Modelowania 3D (www.labscan3d.pwr.edu.pl) przy Katedrze Historii Architektury, Sztuki i Techniki. Zostaną przedstawione metody i zasady laserowego skanowania 3D w odniesieniu do obiektów budowlanych, a także skanowania metodami triangulacji optycznej stosowanego w przypadku inwentaryzacji detalu architektonicznego. Umiejętności nabyte w trakcie semestru będą stanowiły podstawę do przygotowania materiałów wyjściowych do projektu technologiczno-konserwatorskiego realizowanego na kolejnym semestrze. Zdobyte doświadczenie pozwoli najbardziej aktywnym studentom na realizację własnych, multimedialnych projektów 3D:

  1. model Dziedzińca Słonecznego w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari (link)
  2. model kampusu Wydziału Architektury PWr (link)

 

Warunki zaliczenia: Minimum dwanaście obecności na zajęciach, wykonanie ćwiczeń kontrolnych, kolokwium / projekt zaliczeniowy