Metodologia badań naukowych

Metodologia badań naukowych

Prowadzący: dr Roland Mruczek

Cele zajęć (efekty kształcenia):

 • Praktyczne zapoznanie studentów z charakterem i metodami prowadzenia współczesnych badań naukowych: architektoniczno-archeologicznych i historyczno-architektonicznych, zgodnie z aktualnym rozporządzeniem ministerialnym.
 • Praktyczne zapoznanie studentów z metodami prowadzenia analizy stratygraficznej i wykonywania rozwarstwienia chronologicznego budowli zabytkowych, zgodnie z wymogami urzędów konserwatorskich.
 • Praktyczne zapoznanie studentów ze współczesnymi metodami tworzenia dokumentacji terenowej z badań architektoniczno-archeologicznych, wymaganej przez urzędy konserwatorskie.
 • Praktyczne przygotowanie studentów do sporządzania krótkich prac o charakterze sprawozdań z badań naukowych, prac materiałowych oraz przyczynkarskich a także ich publikacji w czasopismach naukowych.
 • Zwrócenie uwagi studenta na potrzebę prowadzenia podstawowych ratowniczych badań w obiektach zabytkowych oraz wyrobienie umiejętności ich racjonalnego planowania w ramach procesu budowlanego.
 • Umiejętność wykonywania dokumentacji zabytku architektury.
 • Przygotowanie w grupach studium historyczno-architektonicznego lub archeologiczno-architektonicznego wybranego obiektu oraz jego własnej rekonstrukcji 3D.

Narzędzia dydaktyczne:

 • Wykłady problemowe dotyczące badań architektury ceglanej i kamiennej, rozwarstwienia chronologicznego, datowania w oparciu o technikę i technologię budowy, zasad stratygrafii i stratyfikacji w badaniach archeologiczno-architektonicznych, (m.in. tzw. Macierze Harrisa), problemów i błędów rekonstrukcji a także nadinterpretacji badań.
 • Prezentacja multimedialna.
 • Dyskusja problemowa w ramach seminarium.
 • Konsultacje terenowe.
 • Wycieczki terenowe.

Warunki zaliczenia:

 • Prezentację studium historyczno-architektonicznego.
 • Prezentację modelu 3D.
 • Publiczną prezentację końcową.