Zespół historii architektury nowożytnej

Zespół zajmuje się badaniami nad stylistyką i typologią architektury nowożytnej. Pojęcie to obejmuje ogół form stylowych w architekturze europejskiej od renesansu aż po schyłek epoki historyzmu. Seminaria i wykłady prowadzone przez członków zespołu koncentrują się na krajach, które odegrały decydującą rolę w dziejach architektury europejskiej, jak: Włochy, Francja, Hiszpania, Niemcy, Austria, Anglia. Zajęcia poświęcone są poznaniu twórców, którzy wywarli znaczący wpływ na przemiany stylowe, jak Filippo Brunelleschi, Leone Battista Alberti, Donato Bramante, Michelangelo Buonarroti czy Andrea Palladio. Dzięki uczestnictwu w zajęciach prowadzonych przez zespół studenci dowiadują się, jaki wpływ na kształtowanie stylów miały nowe idee filozoficzne i społeczne oraz nowe rozwiązania funkcjonalne i konstrukcyjne. Celem zajęć jest utrwalenie wiedzy o charakterystycznych formach i rozwiązaniach funkcjonalnych wykształconych w omawianych epokach, które mogą stać się inspiracją dla współczesnej architektury.

Kierownik Zespołu:
dr inż. arch. Agnieszka Gryglewska
Członkowie Zespołu:
dr inż. arch. Marta M. Rudnicka-Bogusz
Profesorowie emerytowani uczestniczący w pracach Zespołów:
Prof. dr hab. inż. arch. Hanna Kozaczewska-Golasz
Prof. dr hab. inż. arch. Olgierd Czerner