dr Roland Mruczek

roland.mruczek@pwr.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE

1992-1997 – Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, kierunek: Archeologia. Praca magisterska pt. Burg, Burgfried, Eigenkirche. Siedziby obronne księstw: świdnickiego, jaworskiego i ziębickiego na tle przemian ekonomiczno-prawnych XII-XV w., pod kierunkiem prof. dr hab. K. Wachowskiego.
1997-2001 – Politechnika Wrocławska. Studium doktoranckie. 2004 – Praca doktorska pt. Zamki wieżowe na Śląsku w średniowieczu, pod kierunkiem prof. dr hab. J. Rozpędowskiego.

PRACA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

1997-2011 – praktyczne zajęcia terenowe przygotowujące do pracy w misjach badawczych, skierowane do studentów i doktorantów Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Szerokopłaszczyznowe badania archeologiczno-architektoniczne, inwentaryzacja obiektów zabytkowych oraz obsługa sprzętu pomiarowego.
Od 2002 r. – zajęcia dydaktyczne z Metodologii Badań Naukowych.
Od 2003 r. – zajęcia dydaktyczne z Historii Architektury Polskiej Średniowiecznej.
2004 r. – asystent naukowo-dydaktyczny w Instytucie Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej.
2008 r. – adiunkt w Zakładzie Historii i Teorii Architektury i Urbanistyki Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki, na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.
Od 2011 r. – wraz z prof. dr hab. inż. arch. Małgorzatą Chorowską – zajęcia dydaktyczne z Historii Architektury Śląska.

PRACA NAUKOWO-BADAWCZA

1994 – 2012 – Badania i inwentaryzacje architektury obronno-rezydencjonalnej na Śląsku w ramach działalności:
•    Katedry Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego (pod kierownictwem dr hab. K. Jaworskiego i mgr Cz. Francke),
•    Instytutu Historii Architektury Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej (praca w zespole prof. dr hab. J. Rozpędowskiego i prof. dr hab. M. Chorowskiej),
•    Akme – Zdzisław Wiśniewski
•    Muzeum Ślężańskiego w Sobótce.

1997 – 2012 – Wielosezonowe, szerokopłaszczyznowe badania archeologiczno-architektoniczne w zespołach staromiejskich Wrocławia i Głogowa a także badania architektury Polkowic, Prusic, Sobótki, Środy Śląskiej, Świdnicy, Żar, Henrykowa i Ostrzeszowa (łącznie ponad 300 kamienic mieszczańskich, licznych budowli sakralnych i rezydencji, obwarowań i fortyfikacji miejskich, urządzeń hydrotechnicznych itd.); prowadzone w ramach działalności:
•    Akme – Zdzisław Wiśniewski. Praca w zespołach: prof. dr hab. J. Rozpędowskiego, dr Cz. Lasoty, dr A. Limisiewicza i własnym. W latach 2000-2008 – kierownictwo badań architektonicznych na obszarze 9 kwartałów zabudowy staromiejskiej oraz budowli sakralnych Starego Miasta w Głogowie.
•    Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie.
•    Instytutu Historii Architektury Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej. Praca w zespołach: prof. dr hab. J. Rozpędowskiego, prof. dr hab. M. Chorowskiej, prof. dr hab. J. Kościuka, dr Cz. Lasoty.

Od 1994 r. uczestnictwo, od 1998 r. kierownictwo badań archeologicznych i architektonicznych, od 2010 r. konsultacje prac badawczych i inwentaryzacyjnych.
Współautorstwo ponad 150 sprawozdań konserwatorskich i ponad 30 publikacji.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

1. Średniowieczne budownictwo obronno-rezydencjonalne w Europie
•    problematyka badań zamków śląskich na tle europejskim.
•    ewolucja dyspozycji przestrzenno-funkcjonalnej Bergfriedu europejskiego.
•    Geneza i typologia wież wielobocznych w typach donjon i Bergfried w Europie.
•    Rola architektury bałkańskiej w przeszczepieniu idei wieży wielobocznej z ostrzem do Europy Zachodniej.
•    zagadnienie obecności wczesnych zespołów siedzib prywatnych z kościołami patronackimi Eigenkirche na terenie Polski.
2. Miasto średniowieczne na Śląsku.
•    problematyka lokacji Wrocławia
•    kamienica mieszczańska w Głogowie
•    kamienica mieszczańska we Wrocławiu
•    kamienica mieszczańska na Śląsku do końca XVI w.
•    obwarowania i fortyfikacje miejskie.
3. Krajobraz kulturowy Śląska w XIII w.
•    mecenat Henryków Śląskich 1201-1241 i jego tło europejskie.
•    sieć osadnicza i architektura terenów kolonizowanych w dorzeczu Bobru, Kaczawy i Skorej
4. Metodologia badań archeologiczno-architektonicznych. Współczesne metody inwentaryzacji obiektów archeologicznych i architektonicznych
•    praktyczne działania badawcze na obszarze Śląska w latach 1994-2012.

PUBLIKACJE NAUKOWE

1.    Zamek Radosno – badania w 1995 r. (Radosno Castle-excavations in 1995), Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 38, 1996, s. 247-254 [współautorzy: T. Kastek, P. Stojanowicz, L. Stopczyński, A. Zaradzka],
2.    Zamek Radosno. Badania archeologiczno-architektoniczne w 1996 roku (Radosno Castle. Archaeological-Architectural Excavations in 1996), Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 39, 1997, s. 311-323 [współautorzy: T. Kastek, A. Zaradzka, P. Stojanowicz, L. Stopczyński],
3.    Ulica Kurzy Targ oraz zabudowa poprzedzająca jej powstanie w świetle badań w 1998 roku (Kurzy Targ Street in Wrocław and previous location Settlement in View of Excavations in 1998), [in:] XI Śląskie Spotkania Archeologiczne, Karłów 5-8.05.1999, s. 58-61.
4.    Badania archeologiczno-architektoniczne w rejonie zamku lewobrzeżnego we Wrocławiu (Archaeological and Architectural Excavations in the Area of the Left bank Castle in Wrocław in 1999), Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 42, 2000, s. 237-251 [współautor: M. Stefanowicz].
5.    Kurzu Targ we Wrocławiu. Uwagi o pierwotnym planie miasta (Kurzy Targ Street in Wrocław. Consideration under the original town plan), [in:] Średniowieczny Śląsk i Czechy. Centrum średniowiecznego miasta. Wrocław a Europa Środkowa, Wratislavia Antiqua, 2, 2000, s. 259-278,
6.    Ratownicze badania archeologiczno-architektoniczne na terenie dawnego folwarku przy alei św. Anny w Sobótce w 2000 r. (Rescue Archaeological-Architectural Excavations in the Old Farm in św. Anna Street in Sobótka in 2000) [in:] XII Śląskie Spotkania Archeologiczne, Lądek Zdrój 26-29.09.2001, s. 56-57.
7.    Badania archeologiczno-architektoniczne w kościele p.w. Bożego Ciała we Wrocławiu w 1999 roku (Archaeological-Architectural Excavations in the Corpus Christi Church in Wrocław in 1999), Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 43, 2001, s. 365-372 [współautor: M. Stefanowicz].
8.    Ratownicze badania archeologiczno-architektoniczne na terenie dawnego folwarku przy alei św. Anny w Sobótce w 2000 r. (Rescue Archaeological-Architectural Excavations in the Old Farm in św. Anna Street in Sobótka in 2000), Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 43, 2001, s. 373-384 [współautor: A. Limisiewicz].
9.    Domniemane ofiary zakładzinowe z terenu folwarku w Sobótce (Presumed Foundation Offerings from the Farm in Sobótka), Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 43, 2001, s. 461-472 [współautorzy: T. Kastek, A. Limisiewicz].
10.    Wyniki badań archeologiczno-architektonicznych południowej części działki mieszczańskiej przy ulicy św. Mikołaja/Rzeźniczej we Wrocławiu (Results of Archaeological nad Architectural Excavations in the Southern Part of the Burgher Lot in św. Mikołaja/Rzeźnicza Streets in Wrocław), Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 44, 2002, s. 315-325 [współautor: P. Guszpit],
11.    Badania archeologiczno-architektoniczne przy ulicy Inowrocławskiej we Wrocławiu-Szczepinie (Archaeological and Architectural Excavations in Inowrocławska Street in Wrocław-Szczepin), Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 44, 2002, s. 333-340 [współautor: P. Guszpit].
12.    Brama Ziębicka w Strzelinie (Ziębicka Gate in Strzelin), Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 44, 2002, s. 375-392 [współautorzy: G. Ciara, P. Konczewski, M. Stefanowicz],
13.    Środa Śląska. Zaplecze targu małego miasta średniowiecznego (Środa Śląska. The Area behind the Market in a Small Medieval Town), Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 44, 2002, [współautorzy: P. Guszpit, J. Piekalski],
14.    Przyczynek do znajomości średniowiecznych murów obronnych Wrocławia (Contribution to the Knowledge of Medieval Defence Walls in Wrocław), Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 44, 2002, s. 529-531 [współautor: A. Fabisiak].
15.    Z badań architektury Starego Miasta w Polkowicach w roku 2001 (Architectural investigation of Polkowice Old Town quarter in 2001), Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 45, 2003, s. 207-217 [współautorzy: G. Ciara, M. Stefanowicz].
16.    Rozwój osadnictwa w strefie fortyfikacji miejskich w świetle badań parceli przy ul. Białoskórniczej 1 we Wrocławiu (Studying the archeology and architecture in the city wall zone. Excavation results from Białoskórnicza Street, house plot 1, Wrocław), Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 46, 2004, s. 151-173 [współautorzy: B. Kitliński, A. Limisiewicz].
17.    Zespół Jazu Rzeczyckiego. Relikty urządzeń hydrotechnicznych w świetle wykopalisk (Excavation of an 18th century hydraulic system associated with the Rzeczyca Weir), Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 46, 2004, s. 201-216 [współautorzy: Aleksander Limisiewicz, Michał Stefanowicz].
18.    Wieloboczny bergfried zamku we Wleniu na tle architektury śląskiej i europejskiej (Polygonal bergfried Wleń Castle’s and its european and silesian context), in: Nie tylko zamki. Szkice ofiarowane Profesorowi Jerzemu Rozpędowskiemu w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin, 2005, Wrocław, s. 55-71.
19.    Zamek lewobrzeżny we Wrocławiu w świetle nowszych badań (Recent investigations of Wrocław’s Left bank Castle). Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 47, 2005, s. 175-191 [współautorzy: Dominik Nowakowski, Michał Stefanowicz].
20.    Z badań kamienicy mieszczańskiej w Głogowie, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 49, 2007, s. 265-286 [współautor: Michał Stefanowicz].
21.    Badania architektoniczne na terenie lapidarium kościoła p.w. św. Piotra w Głogowie w 2006 r., Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 49, 2007, s. 255-264 [współautor: Maciej Broda].
22.    Z badań architektury Starego Miasta w Głogowie. cz. 1. Relikty kamienic mieszczańskich u zbiegu ulic Parafialnej i Balwierskiej, Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 50, 2008, s. 259-292 [współautor: Michał Stefanowicz].
23.    Średniowieczna i wczesnonowożytna architektura Starego Miasta w Głogowie w świetle nowszych badań. in: Glogovia Maior: Wielki Głogów między blaskiem dziejów i cieniem ruin, edd. Bogusław Czechowicz, Małgorzata Konopnicka. Głogów 2010. s. 139-181.
24.    Południowy pas obwarowań i fortyfikacji Wrocławia w rejonie obecnego Pl. Wolności na tle przemian przestrzennych i prawnych miasta średniowiecznego i nowożytnego. in: Non solum villae: księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Stanisławowi Medekszy, ed. Jacek Kościuk, Wrocław 2010. s. 401-454 [współautor: Michał Stefanowicz].
25.    Fara św. Marii Magdaleny na tle przemian przestrzennych wczesnego Wrocławia. in: Śródmiejska Katedra: kościół św. Marii Magdaleny w dziejach i kulturze Wrocławia, ed. Bogusław Czechowicz, Wrocław 2010. s. 55-136 [współautor: Aleksander Limisiewicz].
26.    The fortifications of medieval and post-medieval Wrocław/Breslau. in. Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäeologie im Hanseraum VII : die Befestigungen, hrsg. Manfred Gläser; edd.: Claudia Kimminus-Schneider, Manfred Schneider, Daniel Zwick. Lübeck 2010. s. 597-614 [współautorzy: Paweł Konczewski, Jerzy Piekalski].
27.    Pierwszy wrocławski cmentarz protestancki przy kościele imienia Salwatora – wstępne wyniki badań. in: Śródmiejska Katedra: kościół św. Marii Magdaleny w dziejach i kulturze Wrocławia, ed. Bogusław Czechowicz. Wrocław 2010. s. 629-636 [współautorzy: Przemysław Guszpit, Jacek Wojcieszak, Magdalena Wojcieszak, Marcin Wójcik].
28.    Z nowszych badań obwarowań i fortyfikacji Wrocławia. Cz. 1, Pas południowy w rejonie obecnego Placu Wolności. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne. 2010, 52, s. 365-425 [współautorzy: Janusz Badura, Tomasz Kastek, Michał Stefanowicz].
29.    Gimnazjum św. Elżbiety we Wrocławiu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych, Śląsk i Europa Środkowa w pradziejach, średniowieczu i czasach nowożytnych, XVII Śląskie Spotkania Archeologiczne, Pokrzywna k. Głuchołazów, 25-28.05.2011, s. 65-66 [współautorzy: Tomasz Kastek, Roland Mruczek, Wioletta Nowaczyk].
30.    Ecclesia sancte Marie de Monte Silencii? Nowo odkryte relikty budowli i rzeźb wczesnośredniowiecznych na szczycie góry Ślęży koło Sobótki, in: Ślężańskie światy, edd. Wojciech Kunicki, Joanna Smereka. Wrocław 2011. s. 299-317 [współautorzy: Tomasz Kastek, Aleksander Limisiewicz].
31.    Castrum Czobotha – późnośredniowieczny zamek na szczycie góry Ślęży koło Sobótki. Stan i potrzeby badań, in: Ślężańskie światy, edd. Wojciech Kunicki, Joanna Smereka. Wrocław 2011. s. 335-351 [współautorzy: Tomasz Kastek, Aleksander Limisiewicz].
32.    Nowożytny kościół Augustianów pw. Nawiedzenia NMP na szczycie góry Ślęży koło Sobótki. in: Ślężańskie światy, edd. Wojciech Kunicki, Joanna Smereka. Wrocław 2011. s. 319-334 [współautorzy: Tomasz Kastek, Aleksander Limisiewicz].

KONFERENCJE I REFERATY

1.    Ulica Kurzy Targ oraz zabudowa poprzedzająca jej powstanie w świetle badań w 1998 roku, referat wygłoszony na seminarium w Instytucie Archeologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu; 10.1998 r.
2.    Ulica Kurzy Targ oraz zabudowa poprzedzająca jej powstanie w świetle badań w 1998 roku, referat wygłoszony na XI Śląskich Spotkaniach Archeologicznych, Karłów 5-8.05.1999, (praca opublikowana).
3.    Kurzu Targ we Wrocławiu. Uwagi o pierwotnym planie miasta, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji z cyklu Średniowieczny Śląsk i Czechy. Centrum średniowiecznego miasta. Wrocław a Europa Środkowa, 20-22.10.1999, (praca opublikowana).
4.    Ratownicze badania archeologiczno-architektoniczne na terenie dawnego folwarku przy alei św. Anny w Sobótce w 2000 r., referat wygłoszony na XII Śląskich Spotkaniach Archeologicznych, Lądek Zdrój 26-29.09.2001, (praca opublikowana).
5.    Zamek na Ślęży w świetle badań archeologiczno-architektonicznych w latach 1998-2004, referat wygłoszony na XIV Śląskich Spotkaniach Archeologicznych, Polanica-Zdrój 19-21.05.2005 [współautor: Aleksander Limisiewicz].
6.    Z nowszych badań architektury Starego Miasta w Głogowie, referat wygłoszony na XV. Śląskich Spotkaniach Archeologicznych w Karłowie (w druku) [współautor: Michał Stefanowicz].
7.    Badania architektoniczne na terenie lapidarium kościoła p.w. św. Piotra w Głogowie w 2006 r., referat wygłoszony na XV. Śląskich Spotkaniach Archeologicznych w Karłowie (w druku) [współautor: Maciej Broda].
8.    Pierwszy wrocławski cmentarz protestancki przy kościele św. Salwatora – wstępne wyniki badań, referat wygłoszony na XV. Śląskich Spotkaniach Archeologicznych w Karłowie (w druku) [współautorzy: Przemysław Guszpit, Jacek Wojcieszak, Marcin Wójcik].
9.    The fortifications of medieval and post-medieval Wrocław/Breslau, [współautorzy: Paweł Konczewski, Jerzy Piekalski], Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäeologie im Hanseraum VII : die Befestigungen. Lubeka 2008. Wydany drukiem.
10.    Obwarowania i fortyfikacje Wrocławia [współautor: Tomasz Kastek] – referat wygłoszony na posiedzeniu Koła Przewodników Miejskich Oddziału Wrocławskiego PTTK, Wrocław 09.2008 r.
11.    Fara św. Marii Magdaleny na tle przemian przestrzennych wczesnego Wrocławia [współautor: A. Limisiewicz] – referat wygłoszony na konferencji: Śródmiejska Katedra: kościół św. Marii Magdaleny w dziejach i kulturze Wrocławia, 03-04.10.2008 r. Wydany drukiem.
12.    Obwarowania i fortyfikacje Wrocławia w świetle badań na pl. Wolności [współautor: Aleksander Limisiewicz] – referat wygłoszony na seminarium Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu; 11.2008 r.
13.    Badania w rejonie pl. Wolności na Starym Mieście we Wrocławiu [współautor: Michał Stefanowicz] – referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji: Ulica, plac i cmentarz w publicznej przestrzeni średniowiecznego i wczesnonowożytnego miasta Europy Środkowej. Wrocław 4-6.12 2008 r.
14.    Od Villafranca do Rynku. Uwagi o urbanistyce wczesnego Wrocławia [współautor: Aleksander Limisiewicz] – referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji: Ulica, plac i cmentarz w publicznej przestrzeni średniowiecznego i wczesnonowożytnego miasta Europy Środkowej. Wrocław 4-6.12 2008 r.
15.    Wrocław u progu lokacji – referat wygłoszony na Seminarium IHASziT Politechniki Wrocławskiej z okazji 80. urodzin prof. dr hab. Jerzego Rozpędowskiego, 05.2009 r.
16.    Średniowieczna i wczesnonowożytna kamienica mieszczańska w Głogowie w świetle nowszych badań (ostateczny tytuł: Średniowieczna i wczesnonowożytna architektura Starego Miasta w Głogowie w świetle nowszych badań) – referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji z okazji 900-lecia obrony Głogowa (24-25 września 2009) – Glogovia Maioris – Wielki Głogów w blasku historii i cieniu ruin. Wydany drukiem.
17.    Zamki śląskie – referat wygłoszony w ramach XII. Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 10.2009 r.
18.    Wrocław lokacyjny [współautor: Tomasz Kastek] – referat wygłoszony na posiedzeniu Koła Przewodników Miejskich Oddziału Wrocławskiego PTTK, Wrocław 12.2009 r.
19.    Wrocław średniowieczny [współautor: Aleksander Limisiewicz] – cykl referatów wygłoszonych na szkoleniach Koła Przewodników Miejskich Oddziału Wrocławskiego PTTK, wiosna 2010.
20.    Wrocław średniowieczny w świetle badań archeologiczno-architektonicznych – referat wygłoszony na XIII. Dolnośląskim Festiwalu Nauki, w dniu 17.09.2010 r.
21.    Ecclesia sancte Marie de Monte Silencii? Nowo odkryte relikty budowli i rzeźb wczesnośredniowiecznych na szczycie góry Ślęży koło Sobótki [współautorzy: Tomasz Kastek, Aleksander Limisiewicz] – referat wygłoszony na interdyscyplinarnej, międzynarodowej konferencji Ślężańskie Światy, poświęconej miastu Sobótka i regionowi wokół Ślęży, która odbyła się w dniach 8-10 października 2010 r. Wydany drukiem.
22.    Nowożytny kościół Augustianów pw. Nawiedzenia NMP na szczycie góry Ślęży koło Sobótki [współautorzy: Aleksander Limisiewicz, Michał Stefanowicz] – referat wygłoszony na interdyscyplinarnej, międzynarodowej konferencji Ślężańskie Światy, poświęconej miastu Sobótka i regionowi wokół Ślęży, która odbyła się w dniach 8-10 października 2010 r. Wydany drukiem.
23.    Castrum Czobotha – późnośredniowieczny zamek na szczycie góry Ślęży koło Sobótki. Stan i potrzeby badań [współautorzy: Aleksander Limisiewicz, Michał Stefanowicz] – referat wygłoszony na interdyscyplinarnej, międzynarodowej konferencji Ślężańskie Światy, poświęconej miastu Sobótka i regionowi wokół Ślęży, która odbyła się w dniach 8-10 października 2010 r. Wydany drukiem.
24.    Zespół pobernardyński w Ostrzeszowie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych [współautor: Tomasz Kastek] – referat wygłoszony na konferencji naukowej “Pobernardyński zespół klasztorny w Ostrzeszowie. Historia, Teraźniejszość, Przyszłość – badania, rewaloryzacja i perspektywy rozwoju”, zorganizowanej w zespole klasztornym Sióstr Nazaretanek w Ostrzeszowie, w dniu 14.05.2011 r.
25.    Gimnazjum św. Elżbiety we Wrocławiu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych [współautorzy: Tomasz Kastek, Wioletta Nowaczyk] – referat wygłoszony na XVII. Śląskich Spotkaniach Archeologicznych, w dniu 25-28.05.2011 r., w Pokrzywnej.
26.    Wrocław obronny X-XIII w. [współautorzy: T. Kastek, A. Limisiewicz] – referat wygłoszony na spotkaniu Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii, inaugurującym rok akademicki 2011-2012, w dniu 11.10.2011 r., w Audytorium Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.
27.    Głogów – miasto średniowieczne – referat wygłoszony na Seminarium IHASziT Politechniki Wrocławskiej w dniu 08.11.2011 r.

PRACE PRZYJĘTE DO DRUKU

1.    Zamek typu „motte” w Pszczewie – badania w 2006 r., (w druku) [współautor: Krzysztof Kwaśnica].
2.    Wczesne zamki śląskie, (w druku), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
3.    Badania archeologiczno-architektoniczne na terenie późnośredniowiecznego zamku na górze Ślęży w 2000 r. [współautor: Grzegorz Ciara], in. Architektura i osadnictwo szczytu góry Ślęży koło Sobótki w średniowieczu i początkach czasów nowożytnych, wyd. Muzeum Ślężańskiego im. S. Dunajewskiego w Sobótce.
4.    Badania archeologiczno-architektoniczne związane z odbudową kościoła i konserwacją ruin późnośredniowiecznego zamku na szczycie góry Ślęży w 2001 r. [współautor: Grzegorz Ciara], in. Architektura i osadnictwo szczytu góry Ślęży koło Sobótki w średniowieczu i początkach czasów nowożytnych, wyd. Muzeum Ślężańskiego im. S. Dunajewskiego w Sobótce.
5.    Badania archeologiczno-architektoniczne związane z odbudową kościoła i konserwacją ruin późnośredniowiecznego zamku na szczycie góry Ślęży w 2002 r. [współautorzy: Grzegorz Ciara, Michał Stefanowicz], in. Architektura i osadnictwo szczytu góry Ślęży koło Sobótki w średniowieczu i początkach czasów nowożytnych, wyd. Muzeum Ślężańskiego im. S. Dunajewskiego w Sobótce.
6.    Badania archeologiczno-architektoniczne we wnętrzu kościoła p.w. Nawiedzenia NMP, na terenie ruin późnośredniowiecznego zamku na szczycie góry Ślęży w 2004 r. [współautorzy: Aleksander Limisiewicz, Michał Stefanowicz], in. Architektura i osadnictwo szczytu góry Ślęży koło Sobótki w średniowieczu i początkach czasów nowożytnych, wyd. Muzeum Ślężańskiego im. S. Dunajewskiego w Sobótce.
7.    Mecenat Piotra Włostowica a problem tzw. kościołów ślężańskich. [współautorzy: Tomasz Kastek, Aleksander Limisiewicz], in. Architektura i osadnictwo szczytu góry Ślęży koło Sobótki w średniowieczu i początkach czasów nowożytnych, wyd. Muzeum Ślężańskiego im. S. Dunajewskiego w Sobótce.
8.    Zamek książęcy na szczycie góry Ślęży. [współautorzy: Aleksander Limisiewicz, Michał Stefanowicz], in. Architektura i osadnictwo szczytu góry Ślęży koło Sobótki w średniowieczu i początkach czasów nowożytnych, wyd. Muzeum Ślężańskiego im. S. Dunajewskiego w Sobótce.
9.    Kościół Augustianów p.w. Nawiedzenia NMP na szczycie góry Ślęży. [współautorzy: Aleksander Limisiewicz, Michał Stefanowicz], in. Architektura i osadnictwo szczytu góry Ślęży koło Sobótki w średniowieczu i początkach czasów nowożytnych, wyd. Muzeum Ślężańskiego im. S. Dunajewskiego w Sobótce.

PRACE W PRZYGOTOWANIU:

1.    Renesansowe Gimnazjum św. Elżbiety we Wrocławiu w świetle ostatnich badań. [współautorzy: Tomasz Kastek, Wioletta Nowaczyk], in. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne.
2.    Kościół im. Salwatora na Przedmieściu Świdnickim we Wrocławiu. [współautorzy: Przemysław Guszpit, Tomasz Kastek].
3.    Dawny kościół Bernardynów p.w. św. Michała Archanioła w Ostrzeszowie. [współautor: Tomasz Kastek].
4.    Wrocław obronny X-XIII w. [współautorzy: Tomasz Kastek, Aleksander Limisiewicz], ed. Marek Derwich, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii.
5.    Zamek opolski na tle wczesnych zamków w Polsce. [współautorzy: Tomasz Kastek, Aleksander Limisiewicz].
6.    Średniowieczna i wczesnonowożytna architektura Głogowa na tle śląskim i europejskim. Katalog pracy monograficznej.

PRACE NIEPUBLIKOWANE / SPRAWOZDANIA KONSERWATORSKIE

wykaz za lata 1997-2008 dostępny na:

http://www.akme.pl/archeologia/