Prof. dr hab. inż. arch. Rafał Czerner

rafal.czerner@pwr.edu.pl

1.   Skrócony życiorys:

Nazwisko:
Imię:
Urodzony:
Wykształcenie:
Czerner
Rafał
3 marca, 1958, we Wrocławiu
Prof. dr habilitowany, inżynier, architekt – Politechnika Wrocławska

Edukacja:

 • Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury. 1977-1982 – Dyplom magistra inżyniera architekta
 • Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki. 1990 – Dyplom doktora nauk technicznych
 • Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury. 2003 – Dyplom doktora habilitowanego nauk technicznych
 • Międzynarodowe Centrum Studiów Konserwacji i Restauracji Dóbr Kultury, (ICCROM) w Rzymie 1990 – Kurs konserwacji zabytków architektury
 • ICCROM i UNESCO, Wenecja 1993 – X Międzynarodowy Kurs Konserwacji Kamienia

Staże zagraniczne:

 • 1982 – Staż w pracowni architekta i konstruktora Stefana Du Chateau w Paryżu
 • 1982/1983 – Staż w pracowni architekta Konrada Szabelewskiego w Monako (praca przy rewaloryzacji miasteczka Castillon, Francja A.M.), kolejne staże: 1985, 1987, 1989, 1991 (współprojektant)
 • 1992 – Staż w biurze architekta Yves’a Boiret, Architecte en Chef des Monuments Historiques, w Paryżu

Realizacje projektowe:

 • 1986 – 1996 (do 1990 ze Stanisławem Medekszą) – Coroczne projekty szczegółowe związane z konserwacją zachowanych in situ reliktów świątyni Totmesa III w Deir el-Bahari w Egipcie;
 • od 1996, ze Stanisławem Medekszą, Wiesławem Grzegorkiem, Piotrem Zambrzyckim – Coroczne projekty konserwacji poszczególnych zabytków związane z ekspozycją ruin miasta z okresu hellenistyczno-rzymskiego w Marinie El Alamein w Egipcie;
 • 1999 – Projekt koncepcyjny budynku muzeum na terenie stanowiska archeologicznego w Marinie El Alamein (realizacja 2000-2005).

2.   Badania/Współpraca międzyuczelniana/Uczestnictwo w konferencjach

Badania archeologiczne i architektoniczne

 • ratusze: Brzeg, Głogów, Środa Śląska, Świdnica, Wrocław;
 • bloki śródrynkowe: Brzeg, Głogów, Środa Śląska, Świdnica, Wrocław;
 • średniowieczne domy mieszczańskie: Brzeg, Wrocław;
 • słodownie we Wrocławiu;
 • kościoły Franciszkańskie: Lwówek Śląski, Namysłów;
 • kościół kolegiacki w Głogowie;
 • rzymski teatr w Heraklei – Bitola (Macedonia),  studia nad architekturą;
 • świątynia Tutmosisa III w Deir el-Bahari (Egipt), studia nad architekturą, studia i prace konserwatorskie;
 • hellenistyczno-rzymskie miasto w Marinie El-Alamein (Egipt), studia nad architekturą i dekoracją architektoniczną, studia i prace konserwatorskie;
 • bizantyjskie biskupstwo w Novae – Svishtov (Bułgaria), studia nad architekturą;
 • rzymskie łaźnie legionowe w Novae – Svishtov (Bułgaria), studia nad architekturą
 • Machu Picchu (Peru) – studia konserwatorskie

Współpraca międzyuczelniana i międzynarodowa:

 • od 1986 – Współpraca z Polskim Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej w Kairze, Uniwersytetu Warszawskiego;
 • 1986-1996, 2000 – Kierowanie (do 1990 ze Stanisławem Medekszą) pracami konserwatorskimi świątyni Totmesa III w Deir el-Bahari (Teby, Egipt) – w ramach polsko-egipskiej misji archeolo­gicz­nej Najwyższej Rady Starożytności Arabskiej Republiki Egiptu i Uniwersytetu Warszawskiego;
 • od 1996 – Zastępca kierownika Misji Konserwatorskiej w Marinie – El-Alamein (Egipt) – polsko-egipska misja Najwyższej Rady Starożytności Arabskiej Republiki Egiptu, Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Warszawskiego;
 • 2004-2006, od 2009 – Członek Ekspedycji Archeologicznej Novae (Svishtov, Bułgaria) – misja Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Bułgarskiej Akademii Nauk;
 • od 2007 – współpraca z Centrum Studiów Prekolumbijskich Uniwersytetu Warszawskiego;
 • 2007 – Konsultacje konserwatorskie w Peru i Boliwii, w ramach delegacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Studiów Prekolumbijskich Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiego Stowarzyszenia Studiów Latynoamerykańskich
 • 2008 – Konsultacje konserwatorskie w Parku Archeologicznym Machu Picchu (Peru), w ramach delegacji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Centrum Studiów Prekolumbijskich Uniwersytetu Warszawskiego.

Uczestnictwo w konferencjach (ostatnie 5 lat 2007-2011):

 • Rafał Czerner, Stanisław Medeksza: Marina El Alamein. Polsko-Egipska Misja Konserwatorska. Prace konserwatorskie w sezonie 2007 roku, referat wygłoszony na konferencji Polacy nad Nilem, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2007.
 • Rafał Czerner, Barbara Widera: Architektura współczesna Wrocławia, referat na konferencji Wrocław na przestrzeni wieków, Wrocław 2008.
 • Grażyna Bąkowska, Rafał Czerner, Stanisław Medeksza: Forms and Decoration of Graeco-Roman Houses from Marina El-Alamein, referat wygloszony na X International Congress of Egyptologists, (Dziesiątym Międzynarodowym Kongresie Egiptologów), Rodos 2008.
 • Rafał Czerner: Architecture of the Temple of Tuthmosis III at Deir El-Bahari. Some Remarks on The Hypostyle Hall, referat wygłoszony na X International Congress of Egyptologists, (Dziesiątym Międzynarodowym Kongresie Egiptologów), Rodos 2008.
 •   Rafał Czerner: Konserwacja Świątyni Totmesa III w Deir el-Bahari, referat wygłoszony na konferencji Wrocławska szkoła konserwacji i badań zabytków architektury basenu Morza Śródziemnego, Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Wrocław: Muzeum Architektury, 2008.
 • Rafał Czerner, Stanisław Medeksza: Marina El Alamein. Polsko-Egipska Misja Konserwatorska. Prace Konserwatorskie w Sezonie 2008 roku, referat wygłoszony na konferencji Polacy nad Nilem, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008.
 • Grażyna Bąkowska-Czerner, Rafał Czerner: Piękno i dostatek w antycznym mieście w Marinie El-Alamein, referat wygłoszony na konferencji Zbytek i Ubóstwo w Starożytności i Średniowieczu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2009.
 •   Rafał Czerner, Stanisław Medeksza: Prace konserwatorskie w Marina el Alamein, sezon 2009, referat wygłoszony na konferencji Polacy nad Nilem, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2009.
 • Rafał Czerner: Da una pietra - Ricostruzione teorica degli edifici monumentali di Marina El-Alamein in Egitto, referat wygłoszony na kongresie Egitto Terra di Papiri, XIII Convegno Internazionale di Egittologia e Papirologia (XIII Międzynarodowym Kongresie Egiptologii i Papirologii), Istituto Italiano per la Civiltà Egizia, Siracusa  2010.
 •   Rafał Czerner: Szesnasty sezon prac Polsko-Egipskiej Misji Konserwatorskiej w Marinie El Alamein, referat wygłoszony na konferencji Polacy nad Nilem, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2011.

3.   Zakres zainteresowań:

 •  Historia architektury starożytnej,
 • Konserwacja zabytków,
 • Historia architektury współczesnej,
 • Historia architektury średniowiecznej (miejskiej Śląska),

4.   Prowadzone przedmioty:

 • Historia architektury współczesnej,
 • Estetyka,
 • Historia architektury starożytnej (od 2012)

5.   Specjalności prowadzonych doktoratów:

 • Historia architektury starożytnej,
 • Historia architektury polskiej średniowiecznej,
 • Historia architektury współczesnej

6.   Najnowsze publikacje (ostatnie 5 lat 2007-2011):

 • Stanisław Medeksza, Rafał Czerner, Grażyna Bąkowska, Małgorzata Mrozek, Piotr Zambrzycki, Wiesław Grzegorek, Małgorzata Krawczyk, Marina El-Alamein. Preservation and conservation in 2005, „Polish Archaeology in Mediterranean”, XVII (Reports 2005), Warsaw 2007, s. 99-115.
 • Stanisław Medeksza,  Rafał Czerner, Piotr Zambrzycki, Irma Fuks-Rembisz,  Marina El Alamein  Polsko-Egipska Misja Konserwatorska. Prace konserwatorskie w sezonie 2007 roku, „Wiadomości Konserwatorskie”, 22/2007, s.10-18.
 • Małgorzata Chorowska, Rafał Czerner, Rafał Eysymontt, Mateusz Goliński, Dobiesław Karst, Czesław Lasota, Maciej Małachowicz, Agnieszka Zabłocka-Kos, Śląsk, Z. 5, Świdnica (red. nauk. Rafał Eysymontt i Mateusz Goliński; oprac. Małgorzata Chorowska i in.), [w:] Atlas historyczny miast polskich, t. 4 Śląsk, Marta Młynarska-Kaletynowa (red. nauk.), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008, 60 s. : 6 ryc., 1 tab., 10 plansz + 51 planów. (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661; nr 3055), s. 51-52. Tekst również w języku niemieckim
 • Rafał Czerner, Stanisław Medeksza, Pomnik komemoratywny Kommodusa z domu H21c w Marinie El-Alamein, „Wiadomości Konserwatorskie” 23, Warszawa 2008, s. 17-35, 15 fig.
 • Rafał Czerner, Barbara Widera, Architektura współczesna Wrocławia, [w:] Oblicza Wrocławia,Materiały konferencji „Wrocław na przestrzeni wieków”, Wrocław 2008.
 • Rafal Czerner, The Architectural Decoration of Marina El-Alamein, BAR (British Archaeological Research) International Series 1942, Oxford 2009, xii+132 s., 75 fig., 16 pl.
 • Rafał Czerner, Nieznana budowla z centrum antycznego miasta w Marinie el-Alamein, [w:] Jacek Kościuk (red.), Non solum villae: księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Stanisławowi Medekszy,Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010, s. 115-128, 7 rys.
 • Grażyna Bąkowska-Czerner, Rafał Czerner, Piękno i dostatek w antycznym mieście w Marinie El-Alamein, [w:] Lucyna Kostuch, Katarzyna Ryszewska (red. nauk.), Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu, Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2010, s. 31-46, 9 ryc.
 • Rafał Czerner, Stanisław Medeksza, The Commodus Monument from House H21c in Marina el-Alamein, „Polish Archaeology in Mediterranean”, XIX (Reports 2007), Warsaw 2011, s. 98-113, 11 ryc.
 • Stanisław Medeksza with contributions by Grażyna Bąkowska, Rafał Czerner, Piotr Zambrzycki, Marina el-Alamein Conservation work in the 2007 season, „Polish Archaeology in Mediterranean”, XIX (Reports 2007), Warsaw 2011, 9 s. 81-97. 9 ryc.
 • Rafał Czerner, The peristyle of House H1 in the ancient town at Marina el-Alamein, [w:] Henryk Meyza, Iwona Zych (red.), Classica Orientalia,Warsaw 2011, s.129-146, 7 ryc.
 • Rafał Czerner, Ricostruzione teorica degli edifici monumentali di Marina El-Alamein, Aegyptus 89 (2009), (Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore), 2011, s. 111-123, 16 ryc.