dr hab. inż. arch. Agnieszka Tomaszewicz, prof. uczelni

agnieszka.tomaszewicz@pwr.edu.pl

Studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej;

 • od 2002 adiunkt w Instytucie Historii Architektury, Sztuki i Techniki PWr;
 • 2005-2008 – prodziekan ds dydaktyki na Wydziale Architektury PWr;

Badania:

Zewnętrzne granty badawcze:

 • 2009-2012 – projekt badawczy zatytułowany: Wrocławskie wille doby historyzmu (nr N N527 436536) finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • 2006 – grant studialny finansowany przez Getty Foundation (Los Angeles, USA);
 • 2002-2003 – projekt badawczy (nr 8 T07F 026 21) finansowany przez Komitet Badań Naukowych, zakończony publikacją książki: A. Tomaszewicz, Wrocławski dom czynszowy, 1808-1918. Wydawnictwo Via Nova, Wrocław 2003 (ISBN 83-88649-52-3);

Zakres zainteresowań naukowych:

 • historia architektury XIX wieku (style, twórcy, architektura w kontekście uwarunkowań społecznych, prawnych i ekonomicznych);
 • historia urbanistyki (rozwój miast w XIX wieku);

Prowadzone przedmioty:

 • Historia Budowy Miast I, II
 • Projektowanie urbanistyczne I, II

Prowadzenie dyplomów:

 • studia inżynierskie – tematy z listy zatwierdzonej przez Radę Wydziału;
 • studia magisterskie – projekty budynków mieszkalnych i usługowych w środowisku zdefiniowanym zabudową historyczną, adaptacje budynków przedwojennych, rewaloryzacje zespołów urbanistycznych;

Publikacje (wybór, pełna lista: www.bg.pwr.wroc.pl):

 • Leksykon Architektury Wrocławia, Wrocław 2011 (redakcja naukowa, 49 haseł, esej – Kamienice czynszowe w XIX w.);
 • A. Tomaszewicz, Osiedle Borek – pierwsza podwrocławska kolonia willowa, [w:] Non Solum Villae (księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Medekszy, red. J. Kościuk), Wrocław 2010, s. 565-579;
 • A. Tomaszewicz, Programy rewaloryzacji wrocławskich kamienic czynszowych, [w:] Architektura miast II, Materiały po konferencji: Od kamienicy do apartamentowca. Wielorodzinne miejskie budownictwo mieszkaniowe, Bydgoszcz 2009, s. 155-162;
 • A. Tomaszewicz, Antiquity in residential architecture of Wrocław in the nineteenth century, Ars 2006, rocz. 39, z. 1, s. 77-90;
 • A. Tomaszewicz, Wrocławskie wille Carla Schmidta, “Architectus”, 2005, nr 1/2, s. 51-61,
 • A. Tomaszewicz, “Niemiecki dom mieszkalny” na śląskiej Wystawie Rzemiosła i Przemysłu we Wrocławiu (1881) oraz inne wystawy rzemieślnicze, [w:]: Nie tylko zamki (szkice ofiarowane Profesorowi Jerzemu Rozpędowskiemu w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin), Wrocław 2005, s. 387-404;
 • A. Tomaszewicz, Wrocławski dom czynszowy, 1808-1918. Wydawnictwo Via Nova, Wrocław 2003 (ISBN 83-88649-52-3);

w przygotowaniu:

 • Atlas Architektury Lądka Zdroju (wraz z prof. E. Trocką-Leszczyńską)